Aorttaläpän ahtauman hoito katetritekniikalla pienen läppäannuluksen yhteydessä

Apiksabaanin kustannusvaikuttavuus eteisvärinäpotilailla

Taru Hallinen | Maalis 2017 | Diabetes ja Sydänsairaudet | Yleislääketiede / Perusterveydenhuolto |

Taru Hallinen
KTM, terveystaloustieteilijä
ESiOR Oy

Erkki Soini
toimitusjohtaja
ESiOR Oy

Eteisvärinäpotilaan ennusteen kannalta olennainen osa hoitoa on laadukas antikoagulaatiohoito, jonka tavoite on pienentää eteisvärinän vuoksi suurentunutta tromboembolisten komplikaatioiden – erityisesti 2–7-kertaiseksi suurentunutta aivoinfarktin – riskiä.1 Antikoagulaatiohoidon kulmakivenä oli pitkään varfariini, jonka yksilöllinen annos määritellään säännöllisten INR-mittausten perusteella pyrkien ihanteelliseen hoitotasoon (usein 2–3). Suomessa varfariinia käyttäville eteisvärinäpotilaille on kertynyt keskimäärin 17–19 INR-mittausta vuodessa.2-4 Antikoagulaatiohoidon uudempia vaihtoehtoja ovat suorat antikoagulantit: apiksabaani, rivaroksabaani, dabigatraani ja edoksabaani. Niiden haasteena  on pidetty suurempaa hintaa varfariiniin verrattuna.1 Lääkehinnan takia suorien antikoagulanttien käyttöä on Suomessa hillitty korvattavuuden rajoituksilla. Vuoden 2017 alussa uusien antikoagulanttien peruskorvaukseen ovat oikeutettuja suuren tukosriskin (CHA2DS2VASc ≥ 2) ei-läppäperäiset eteisvärinäpotilaat sekä keskisuuren tukosriskin (CHA2DS2VASc = 1) potilaat, jos varfariinihoidolla ei saavuteta hyvää hoitotasapainoa vähintään 3 kuukaudessa tai varfariinia ei voida haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää.5  Lääkekustannuksista kustannusvaikuttavuuteen Lääkekustannusten sijasta on merkityksellisempää huomioida kustannuksia ja hyötyjä kokonaisvaltaisesti, esimerkiksi kustannusutiliteettianalyysin avulla (CUA, Cost-Utility Analysis). CUA:n tulos, inkrementaalinen kustannus-vaikuttavuussuhde (ICER, Incremental Cost-Effectiveness Ratio) kertoo, paljonko vaikuttavamman hoidon tuottama lisähyöty-yksikkö maksaa verrattuna vähemmän vaikuttavaan hoitoon. CUA:ssa hyötyä mitataan laatupainotettuina, täydellisen elämänlaadun elinvuosina, QALY:inä (Quality-Adjusted Life-Year). Suomessa ei ole virallista kansallista kynnysarvoa ICER-tulokselle, mutta Fimean Lääkkeiden HTA-neuvottelukunta on kokouksessaan 20.10.2014 arvioinut, että 68 000 €/QALY on ICER:na hyväksyttävyyden ylärajoilla edenneen syövän hoidossa.6  Apiksabaanin kustannusvaikuttavuus varfariiniin verrattuna Tuoreessa, suomalaisiin kustannus- ja elämänlaatutietoihin perustuvassa analyysissä7 apiksabaanihoidon aiheuttamat lisäkustannukset varfariinihoitoon verrattuna potilaiden elinaikana olivat keskimäärin vain 261 €, kun analyysissä huomioitiin ARISTOTLE-tutkimuksen8 mukaisesti erot erilaisten komplikaatioiden riskeissä (ml. aivoinfarkti, systeeminen embolia, intraserebraaliset verenvuodot, muut kallonsisäiset verenvuodot, muut suuret verenvuodot) ja niiden aiheuttamissa kustannuksissa. Vältettyjen tapahtumien seurauksena apiksabaania käyttäneille potilaille kertyi keskimäärin 0,14 QALY:ä varfariinihoitoon verrattuna. Näin ollen ICER oli 1 824 €/QALY, kun apiksabaanihoitoa verrattiin varfariinihoitoon potilaiden elinaikana. Erittäin matalan ICER-arvon perusteella apiksabaania voidaan pitää kustannusvaikuttavana hoitovaihtoehtona varfariinille eteisvärinäpotilaiden antikoagulaatiohoidossa. Terveystalousmallinnuksien päätulos perustuu yleensä oleellisista lähteistä poimittujen teho-, kustannus- ja elämänlaatutietojen keskiarvoihin. Näihin muuttujiin liittyy vaihtelua mm. potilaasta ja mittauksesta johtuvista syistä. Tätä...