Elämänlaadun muutokset multippeliskleroosia sairastavilla henkilöillä kymmenen vuoden seurannassa

Keskushermostoprofylaksi ja hoidon tehostaminen diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa nuoremmilla suuren riskin potilailla

Judit Meszaros Jørgensen | Huhti 2019 | Onkologia ja Hematologia |

Judit Meszaros Jørgensen
Ylilääkäri
Veritaudit,
Aarhusin yliopistollinen sairaala,
Tanska

Nordic Lymphoma Group on pohjoismaisten, lymfoomasta kiinnostuneiden lääkäreiden järjestö, joka keskittyy ensisijaisesti toteuttamaan tutkijalähtöisiä, kliinisiä tutkimussuunnitelmia. Large Cell Working Group -työryhmä pyrkii saavuttamaan parempia hoitotuloksia nuoremmilla potilailla, joilla on diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL). Työryhmä on toteuttanut kaksi vaiheen II kliinistä tutkimusta, CRY-04 ja CHIC. CRY-04- ja CHIC-tutkimusten yhdistetyt tulokset esiteltiin posterina vuoden 2018 ASH-konferenssissa. Vaikka diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoitotulokset ovatkin parantuneet huomattavasti sen jälkeen, kun rituksimabi otettiin käyttöön ensilinjan hoitona, suuren riskin tautia sairastavilla elossaololuvut eivät vieläkään ole optimaalisia, ja ilman asianmukaista keskushermostoprofylaksia keskushermostoresidiivien esiintyvyys on suuri. Kahdessa pohjoismaisessa vaiheen II tutkimuksessa, CRY-04 ja CHIC, on keskitytty keskushermostoprofylaksiin ja hoidon tehostamiseen nuoremmilla suuren riskin potilailla.  Potilaat ja menetelmät Tutkimukseenottokriteerit olivat kummassakin tutkimuksessa samat: tutkimuksiin otettiin suuren riskin DLBCL-lymfoomaa sairastavia, alle 65-vuotiaita potilaita. CRY-04-tutkimuksessa hoito koostui kuudesta R-CHOEP-14-hoitojaksosta, minkä jälkeen potilaat saivat yhden hoitojakson suuriannoksista metotreksaattia ja yhden hoitojakson suuriannoksista sytarabiinia.  CHIC-tutkimuksessa keskushermostoprofylaksi siirrettiin hoidon alkuun. Solunsalpaajahoito aloitettiin kahdella hoitojaksolla suuriannoksista metotreksaattia yhdessä R-CHOP-hoidon kanssa, minkä jälkeen potilaat saivat neljä R-CHOEP-hoitojaksoa ja yhden hoitojakson suuriannoksista sytarabiinia. Ensimmäisen, kolmannen ja viidennen hoitojakson yhteydessä annettiin intratekaalisesti liposomaalista sytarabiinia (DepoCyte).  Ennen hoitoa otetuista, formaliinilla kiinnitetyistä ja parafiiniin valetuista kasvainkudosnäytteistä analysoitiin CD10, BCL6, MUM1, MYC ja BCL2 immunohistokemiallisilla menetelmillä sekä BCL2- ja c-MYC-translokaatiot FISH-analyysillä (fluoresenssi in situ -hybridisaatio).  Tulokset Kahteen tutkimukseen otettiin yhteensä 303 potilasta; CRY-04-tutkimukseen 160 ja CHIC-tutkimukseen 143. Näistä 295 potilaan vaste voitiin arvioida. Kahden tutkimuksen potilasryhmät olivat samankaltaiset iän (iän mediaani CRY-04-tutkimuksessa 54 vuotta ja CHIC-tutkimuksessa 56 vuotta (p = 0,22)) sekä sukupuolen, Ann Arbor -luokituksen ja aaIPI-indeksin suhteen.  Hoitotulokset olivat CHIC-tutkimuksessa paremmat kuin CRY-04-tutkimuksessa. Neljän vuoden PFS oli CHIC-tutkimuksessa 81 % vs. CRY-04-tutkimuksessa 66 % (p = 0,003), ja kokonaiselossaoloprosentti oli vastaavasti 83 % vs. 79 % (ei merk.). Keskushermostoresidiivien esiintyvyys oli CHIC-tutkimuksessa pienempi, vain 2,4 % vs. CRY-tutkimuksen luku 5 %. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. CHIC-hoito pienensi etenemisriskiä;...