Ammatillinen voimaantuminen ja moniammatillinen yhteistyö syöpäkeskuksissa

Virpi Sulosaari | Joulu 2019 | Onkologia ja Hematologia |

Virpi Sulosaari
SH, TtT, yliopettaja
Turun ammattikorkeakoulu,
Terveys ja hyvinvointi

Päivi Rautava
ehkäisevän
terveydenhuollon professori
Turun yliopisto,
Kansanterveystiede

Laura Seppänen
MMT, vanhempi tutkija, dos.
Helsingin yliopisto
ja Työterveyslaitos

Mervi Siekkinen
RTT, TtT, kehittämispäällikkö
Tyks, Läntinen Syöpäkeskus

Helena Leino-Kilpi
THT, professori,
sivutoiminen ylihoitaja
Turun yliopisto ja Tyks

Syöpä sairausryhmänä on muodostunut yhdeksi keskeiseksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi Suomessa. Tarve syövän hoidolle ja hoidon asiantuntijoille lisääntyykin suhteessa kasvavaan uusien syöpäpotilaiden määrään.1 Syövän hoidon asiantuntijoiden työhyvinvointi on oleellinen osa syöpäkeskusten vetovoimaisuutta ja ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn läpi koko pitkän työuran.2,3 Haasteena voidaan nähdä paitsi työvoiman riittävyys ja halu kehittyä sekä kehittää, myös palvelujen organisointi moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti eurooppalaisen huippuosaamisstatuksen ja laatuakkreditoinnin saamiseksi suomalaisille syöpäkeskuksille. Kansallisen syöpäkeskuksen ja sen alueellisten keskusten perustaminen on myös tuonut uusia vaatimuksia henkilöstölle palvelujen yhteensovittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi sekä verkostomaisen työotteen ja toimintamallin omaksumiseksi. Syövän hoidon yksiköt työympäristönä Syöpää sairastavien potilaiden hoitoyksiköt ovat työympäristönä erityisen vaativia työssä jaksamisen näkökulmasta.4,5,6 Aikaisemmissa tutkimuksissa lääkärien, sairaanhoitajien ja röntgenhoitajien keskeisimmät stressitekijät liittyvät keskeisesti työn organisointiin liittyviin tekijöihin ja työn kuormittavuuteen.4,5,7,8 Sekä moniammatillinen yhteistyö että ammatillinen voimaantuminen ovat yhteydessä työhyvinvointiin, työhön sitoutumiseen, motivaatioon ja työssä jaksamiseen sekä välillisesti hoidon laatuun ja tuloksiin sekä potilasturvallisuuteen.9,10,11,12,20 Moniammatillisesti hyvin toimivissa tiimeissä on asiantuntijoiden välillä keskinäistä tukea ja luottamusta. Tällaisissa tiimeissä halutaan työskennellä. Niissä kehittyy myös sosiaalista pääomaa, joka auttaa työssä jaksamista.11 Syöpäpotilaiden hoidossa moniammatillinen yhteistyö ja toimiva tiimityöskentely ovat välttämättömiä hoidon laadun ja turvallisuuden varmistamisessa.13 Myös potilaan ja hänen läheistensä osallistumista tulisi tukea moniammatillisen työryhmän työskentelyssä.14  Syöpäpotilaan hoidossa moniammatillista yhteistyötä edistää toimiva esimiestyö, ammattiryhmien välinen vuorovaikutus ja roolien selkeys.15 Moniammatillisen yhteistyön kehittämisen kautta voidaan tukea koko työyhteisön ammatillista voimaantumista ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä, jonka seurauksena myös hoidon tulokset voivat parantua ja hoito kehittyä potilaslähtöisemmäksi.16,17,18 Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen edellyttää kuitenkin myös yksittäisten työntekijöiden ammatillisen voimaantumisen vahvistamista.19 Suomalaisista syöpää sairastavien potilaiden hoitoyksiköistä on vain niukasti tutkimusta henkilökunnan ammatillisen voimaantumisen ja moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta.  Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus (VETÄVÄ) -hanke Työsuojelurahaston rahoittamassa Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus (VETÄVÄ) -hankkeessa vuosina 2017–2020 tutkitaan ja kehitetään moniammatillista yhteistyötä sekä työntekijöiden ammatillista voimaantumista Läntisen Syöpäkeskuksen eri yksiköissä ja erityisesti niiden välillä (www.vetava.fi). Läntinen Syöpäkeskus kokoaa yhteen syövän hoidon asiantuntijat Satakunnan, Vaasan ja...