Lihavuus on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Vakavasti lihaville ainoa pitkäkestoisiin laihtumistuloksiin johtava hoito on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lihavuusleikkaus. On hyvin dokumentoitu, että lihavuusleikkaus parantaa terveyteen liittyvää elämänlaatua, vähentää lihavuuteen liittyviä sairauksia, pidentää elinaikaa ja on kustannusvaikuttavaa.  Lihavuusleikkaukseen pääsy on kuitenkin monissa maissa tarpeeseen nähden riittämätöntä, ja leikkaukseen pääsy vaihtelee maiden sisällä sekä eri maiden ...

Koska elimistön erilaisten metabolisten reittien häiriöt liittyvät syövän syntyyn ja erilaistumiseen, niihin vaikuttavat lääkeaineet ovat mielenkiintoisia tutkimuskohteita tutkittaessa syövän mekanismeja sekä etsittäessä uusia, mahdollisia keinoja syövän torjuntaan ja ennusteen parantamiseen. Yksi mahdollisista syövän yhteydessä häiriintyvistä reiteistä on reniini-angiotensiini-järjestelmä, RAS (Kuva 1).3 Tässä tutkimuksessa määritettiin verenpainetta alentavan lääkityksen käytön yhteyttä Suomen yleisimmän miesten syövän, eturauhassyövän, ennusteeseen. ...

Sosioekonomisesti huono-osaisilla alueilla asuvat ovat suuremmassa riskissä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä diabetekseen, vaikka heidän oma sosioekonominen asemansa olisikin hyvä.1-3 Näitä yhteyksiä on tutkittu etenkin aikuisväestössä, mutta siitä kuinka sairausriski kehittyy lapsuudesta aikuisuuteen huono-osaisilla asuinalueilla eläneillä verrattuna hyväosaisilla alueilla eläneisiin, ei ole tietoa. Tätä kysymystä selvitettiin seuraamalla insuliinisensitiivisyyden sekä paastoveren sokeri- ja insuliinipitoisuuden kehittymistä läpi ...

Keuhkoahtaumataudissa esiintyy lihastoiminnan häiriöitä eli luustolihasten atrofioitumista ja heikentymistä ja niiden toiminnan huononemista.1 Useimmissa tutkimuksissa, joissa on arvioitu keuhkoahtaumatautiin liittyviä lihastoiminnan häiriöitä, potilaiden tauti on ollut vaikea tai erittäin vaikea.  Keuhkoahtaumataudin alidiagnostiikka on kuitenkin merkittävää, ja arviolta vain kolmannes kaikista keuhkoahtaumatautia sairastavista on diagnosoitu.2,3 Useimmilla potilailla keuhkoahtaumatauti on lievä tai keskivaikea.2 Huomattavan alidiagnostiikan vuoksi keuhkoahtaumataudin ...

Spirometria on nykyään tärkein obstruktiivisten keuhkosairauksien diagnostiikassa käytettävä tutkimus. Spirometrian herkkyys tiettyjen sairauksien kohdalla on valitettavasti huono. Näihin kuuluu esimerkiksi bronkioliittina ja sentrilobulaarisena emfyseemana alkava keuhkoahtaumatauti. Spirometria vaatii potilaalta myös hyvää yhteistyökykyä, joten sen toteuttaminen voi olla hankalaa, jos potilas on lapsi tai hänen psyykkinen tai fyysinen toimintakykynsä on rajoittunut. Diagnoosi voikin viivästyä useilla vuosilla, ...

Diabetes on heterogeeninen joukko sairaustiloja, joista vaikea muoto (todellinen insuliininpuutos tai vaikea insuliiniresistenssi) on 35–40 %:lla diabetesta sairastavista,1 ja tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on edelleen kasvussa.2 Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoilla on suurentunut valtimotautitapahtuma- ja kuolemanriski verrokkeihin nähden,3,4 ja juuri huonoon sokeritasapainoon (HbA1c:hen) liittyy yleisistä riskitekijöistä suurin sydän- ja verisuonitautikuolleisuusriski.4 Myös hypoglykemia aiheuttaa ...

Sosiaalisten suhteiden ja niiden kautta saatavan tuen on toistuvasti osoitettu olevan yhteydessä parempaan hyvinvointiin sekä terveyteen. Esimerkiksi parisuhteessa elävien henkilöiden on havaittu elävän pidempään kuin niiden, jotka asuvat yksinään,1 ja muilta saadun emotionaalisen tuen on havaittu ennustavan parempaa mielenterveyttä.2 Hyvän sosiaalisen verkoston ja siltä saatavan tuen on myös havaittu helpottavan elämässä koettujen vaikeuksien vaikutusta yksilön ...

Kystinen fibroosi (CF) oli aiemmin länsimaiden yleisin kuolemaan johtava perinnöllinen lastentauti. Entistä parempien hoitomahdollisuuksien ansiosta tautia sairastaa nykyään kuitenkin useampi aikuinen kuin lapsi. Kystinen fibroosi on systeemisairaus, jossa epiteelin kloridi- ja bikarbonaattikanavaa koodaavassa CTFR-geenissä (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) on tapahtunut mutaatioita. Geenianalyysin lisäksi taudin diagnostiikka perustuu kliinisiin oireisiin ja hien suurentuneeseen kloridipitoisuuteen. Nykyään tunnetaan ...

Astma on yleinen sairaus ja aikuisväestössä sitä tavataan noin 9–10 %:lla väestöstä. Yhteispohjoismainen tutkijaverkosto (Nordic Severe Asthma Network, NSAN) on arvioinut, että Pohjoismaiden yhteensä 22 miljoonasta asukkaasta noin 33 000 sairastaa vaikeaa astmaa.1 Uusien biologisten lääkehoitojen myötä astman arvio sekä diagnostisessa mielessä että hoitovasteen arvioinnissa on tarkentunut. ERS/ATS (European Respiratory Society/American Thoracic Society) on antanut ...

Noin neljällä prosentilla kaikista keuhkoahtaumatautia sairastavista potilaista on ollut edeltävän vuoden aikana vähintään yksi akuutti pahenemisvaihe.1 Tällaiset pahenemisvaiheet suurentavat kuoleman ja sairaalahoidon riskiä. Lääkkeiden käyttö ja kuntoutus lisääntyvät vastaavasti. Pahenemisvaiheiden ehkäisy onkin keuhkoahtaumataudin inhalaatiolääkkeiden tehon keskeinen mittari. Hoitosuosituksissa myös suositellaan, että pahenemisvaiheiden esiintymistiheys otetaan muiden seikkojen ohella huomioon jatkohoidosta päätettäessä. Tämä suositus perustuu oletukseen, että ...