Keuhkoahtaumataudin diagnostiikassa käytetään yleensä virtaus-tilavuusspirometriaa, jossa mitataan uloshengityskapasiteetti FEV1 (uloshengityksen sekuntikapasiteetti), nopea vitaalikapasiteetti FVC ja niiden suhde FEV1/FVC1. Näillä spirometriasuureilla voidaan mitata hengitysteiden obstruktiota pääasiassa suurissa ja keskisuurissa hengitysteissä. Spirometria ei selvitä muutosten patofysiologisia mekanismeja. Kahden tai useamman henkilön keuhkoahtaumataudin taudinkuva voi olla epäyhtenäinen, vaikka spirometriasuureiden mittaus ennustaisi yhteneviä taudinkuvia. Silloin spirometria voi olla riittämätön ...

Interleukiini 6 (IL-6) on sytokiini, jonka on raportoitu vaikuttavan astman kehittymiseen useiden eri mekanismien kautta. IL-6 esimerkiksi osallistuu lymfosyyttien Th1 ja Th-2 tasapainon säätelyyn, liman tuotantoon, Th-17-solujen erilaistumisen edistämiseen ja säätelevien T-solujen inhibointiin.1 IL-6:a tuottavat monet eri solutyypit, kuten makrofagit, neutrofiilit, endoteeli- ja epiteelisolut, vasteena erilaisille stressi- ja vauriotekijöille, kuten tupakansavulle altistumiselle.2  Olemme aiemmin osoittaneet, ...

Tyypin 1 diabetekseen (T1D) liittyy suurentunut sydän- ja verisuonisairastavuuden ja -kuolleisuuden riski.1 Sydän- ja verisuonisairauksien yhteyksiä suunnitelmalliseen fyysiseen aktiivisuuteen eli tutummin liikuntaan on tutkittu T1D-potilailla verrattain vähän eivätkä yhteydet ole täysin ristiriidattomia.2 Liikunnalla on kuitenkin lukuisia suotuisia vaikutuksia erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, minkä vuoksi sitä yleisesti suositellaan osaksi T1D-potilaidenkin kokonaisvaltaista hoitoa.3 Liikuntainterventiotutkimukset, joissa on ...

Obstruktiivinen uniapnea (OSA) on yleinen, kansanterveydellisesti merkittävä sairaus, jossa potilas kärsii toistuvista unenaikaisista osittaisista (hypopnea) ja täydellisistä (apnea) ylähengitysteiden tukkeumista.1 Uniapnean tiedetään aiheuttavan muun muassa voimakasta päiväaikaista väsymystä, heikentävän elämänlaatua sekä lisäävän diabeteksen, sydän- ja verisuonitaudin sekä liikenneonnettomuuksien riskiä.2-4 Suomessa uniapneaa sairastaa ainakin 300 000 aikuista5 ja maailmanlaajuisesti 30–70-vuotiailla sen yleisyyden on arvioitu olevan 5,6–13,0 ...

Sekä korkeaan että matalaan lämpötilaan liittyy maailmanlaajuisesti lisääntynyt sairastavuus ja kuolleisuus. Jopa 8 % väestön kuolleisuudesta arvellaan johtuvan ei-optimaalisista lämpötiloista, pääasiassa kylmästä.1 Kylmään ympäristöön liittyvät fysiologiset vasteet voivat pahentaa sairauden kulkua ilman että kehon lämpötila laskee. Kylmästä aiheutuu eniten terveyshaittoja ikääntyville sekä henkilöille, joilla on yleistilaa heikentävä krooninen sairaus.2,3 Viime aikoina yhä useammassa väestötutkimuksessa on ...

Tyypin 1 diabetesta sairastavien henkilöiden kuolleisuuden arvioidaan olevan 3–5 kertaa korkeampi kuin muun väestön.1,2 Diabetesta sairastavien henkilöiden ja muun väestön välinen ero on vähentynyt tämän suhteen, mutta ero on edelleen merkittävä.2−4 Lapsiluvun ja kuolleisuuden välistä suhdetta on aikaisemmin tutkittu suhteellisen laajalti. Useimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ikään suhteutettu kuolleisuus on korkeampi niillä naisilla ja miehillä, ...

Pregabaliini on Suomessa yleisesti käytetty sekä Käypä hoito -suosituksen että Maailman kivuntutkimusjärjestön (IASP) neuropaattisen kivun alajaoksen (NeuPSIG) hoitosuosituksen mukainen ensilinjan lääkehoito neuropaattiseen kipuun.1,2 Kliinisissä tutkimuksissa pregabaliini on todettu tehokkaaksi ja hyvin siedetyksi neuropaattisen kivun hoidossa.2 Pregabaliinin yleisimpiä (esiintyvyys >1/10) haittavaikutuksia ovat heitehuimaus ja uneliaisuus, mutta ne johtavat kuitenkin vain harvoin hoidon keskeytykseen ja väistyvät useimmiten ...

Raskausaikana äidin elimistö reagoi glukoosiin kuten heikentyneessä glukoosin siedossa; kudosten insuliiniresistenssi ja haiman insuliinintuotanto lisääntyvät. Tämän lienee tarkoitus turvata sikiön ravinnonsaanti. Yleensä raskauden aikainen lisääntynyt insuliiniresistenssi ja insuliinintuotanto asettuvat tasapainoon, mutta jos näin ei tapahdu, odottavan äidin veren glukoosipitoisuus nousee liian korkeaksi ja hän sairastuu raskausdiabetekseen.  Raskausdiabetes on glukoosiaineenvaihdunnan häiriö, joka todetaan ensimmäisen kerran raskauden ...

Epidemian tavoin lisääntyvä liikalihavuus on johtanut siihen liittyvien sairauksien, kuten metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen, yleistymiseen. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää ymmärtää rasvakudoksen toimintaa ihmisessä. Pääosa nykyisistä tutkimusmalleista käyttää edelleen kokeellisen tiedon lähteinä eläimiä tai eläinsoluja. Erityisesti rasvakudoksen metabolian on kuitenkin todettu eroavan merkittävästi esim. hiiren metaboliasta. Tästä syystä ihmissolujen käyttö ihmisen rasvakudostutkimuksissa on ...

Pregabaliini on Suomessa yleisesti käytetty sekä Käypä hoito -suosituksen että Maailman kivuntutkimusjärjestön (IASP) neuropaattisen kivun alajaoksen (NeuPSIG) hoitosuosituksen mukainen ensilinjan lääkehoito neuropaattiseen kipuun.1,2 Kliinisissä tutkimuksissa pregabaliini on todettu tehokkaaksi ja hyvin siedetyksi neuropaattisen kivun hoidossa.2 Pregabaliinin yleisimpiä (esiintyvyys >1/10) haittavaikutuksia ovat heitehuimaus ja uneliaisuus, mutta ne johtavat kuitenkin vain harvoin hoidon keskeytykseen ja väistyvät useimmiten ...