ERUS-menetelmä sopii käytettäväksi pienten peräsuolikasvainten arviointiin.

Potilaiden raportoimien tulosten (patient-reported outcomes, PRO) systemaattinen käyttö voi parantaa syöpähoidon laatua. Se on myös tarpeellista potilaskeskeisen hoidon kannalta ja yksilöllistetyn hoidon kannalta laajemmin.

Harvinaiset hematologiset sairaudet löytyvät aiempaa nopeammin uuden HEMHARV-poliklinikan perustamisen myötä.

Immunoterapia saa jalansijaa pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa.

Uusi kolmoisnegatiivisen rintasyövän yhdistelmähoito tuotti niin hyvät tulokset IMPassion130-tutkimuksessa, että Euroopan lääkevirasto EMA on juuri hyväksynyt sen käytön. Tutkimuksen päätutkija pitää hoitoa jo PD-L1-positiivisten potilaiden standardihoitona. Kolmoisnegatiivista rintasyöpää voidaan nyt hoitaa uudella yhdistelmähoidolla, jossa immunoterapiavalmiste Tecentriq (atetsolitsumabi) yhdistetään solunsalpaajahoitoon eli nab-paklitakseliin. Uusi hoitomahdollisuus perustuu IMPassion130-tutkimukseen, jossa yhdistelmän todettiin pidentävän etenemättömyysaikaa kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastavilla. Euroopan lääkevirasto onkin nyt hyväksynyt yhdistelmän käytön. IMPassion130-tutkimuksen tutkija, professori Peter Schmid Barts Cancer Institute -organisaatiosta Lontoosta kertoo, että kyseessä on uraauurtava hoito. ”Mielestäni tämä on uusi standardihoito potilaille, joiden PD-L1-positiiviset kasvaimet ovat uusiutuneet vähintään vuoden kuluttua aiemman hoidon päättymisestä.” Suuri merkitys potilaille Tulokset ovatkin lupaavia. Tutkimuksen mukaan immunoterapiaa sisältävä yhdistelmähoito pidentää kolmoisnegatiivisen rintasyövän etenemättömyysaikaa merkitsevästi verrattuna verrokkiryhmään. Tulosten mukaan hoito pienentää taudin etenemisen tai kuoleman riskiä 38 %. Peter Schmidin mukaan hoidon vaikuttavuus on ilmiselvä. ”Mielestäni asia on selvä, sillä PD-L1-positiivisten potilaiden elossaoloaika oli interventioryhmässä 25 kk ja verrokkiryhmässä 18 kk (OS-ajan mediaani 25,0 kk vs.…

ESMO 2019 -kongressissa julkaistut tuoreet tulokset osoittavat, että pembrolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmän käyttö neoadjuvanttihoitona pidentää kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden elossaoloaikaa. Tutkimuksen päätutkija, professori Peter Schmid Barts Cancer Institute -organisaatiosta esitteli Barcelonassa vaiheen III KEYNOTE-522-tutkimuksen tuloksia. KEYNOTE-522 on kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoa koskeva satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus. Mukaan otetut potilaat satunnaistettiin saamaan ennen leikkausta joko kuuden kuukauden solunsalpaajahoito yhdistettynä pembrolitsumabiin tai kuuden kuukauden solunsalpaajahoito yhdistettynä lumelääkkeeseen.  Kuuden kuukauden solunsalpaajahoitoon kuului molemmissa ryhmissä 12 viikon pituinen karboplatiini- ja paklitakselihoitojakso ja 12 viikon pituinen doksorubisiini-/epirubisiini- ja syklofosfamidijakso. Leikkauksen jälkeen annettiin adjuvanttihoitona pembrolitsumabia tai lumelääkettä 27 viikon ajan. Schmid kertoi esitelmänsä yhteydessä, että tutkimus tuotti lupaavia tuloksia. ”On ilo päästä esittelemään nämä tulokset. Yhdistelmähoidon lopulliset tulokset osoittavat, että pCR-vasteiden osuus oli verrokkiryhmässä 51,2 % mutta pembrolitsumabia saaneessa ryhmässä merkitsevästi suurempi, 64,8 %. Tämä on mielestäni kliinisesti merkittävä paranema.” Tutkimuksessa todettiin, että 15,5 kuukauden seurannan jälkeen pCR-vasteiden osuus oli merkitsevästi suurempi (64,8 %; 95 % lv 59,9;…

#Tuorein julkaisu

Onkologia / hematologia

NRo. 32 • Lokakuu 2019
8. vuosikerta
  • ESMO 2019
  • Pienisoluinen keuhkosyöpä
  • HEMHARV-poliklinikka
Suosittelemme

Suosittelemme

Levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän sädehoito

Asiantuntija: Petteri Hervonen

Kesto: 1:41

Levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidon seuranta

Asiantuntija: Petteri Hervonen

Kesto: 2:17

Kastraatioresistentin eturauhassyövän diagnostiikka

Asiantuntija: Antti Rannikko

Kesto: 5:07

EHA 2019

ASCO 2019

#

Onkologia ja Hematologia

Heikki Minn,

Heikki Minn,
professori

Taina Turpeenniemi-Hujanen,

Taina Turpeenniemi-Hujanen,
professori, ylilääkäri

Vesa Kataja,

Vesa Kataja,
dosentti, johtajaylilääkäri