Neurofeedback Training of ADHD Patients – why we need more research

| Antti Veikko Petteri Veilahti | 29. Loka 2018 kl. 4:57 | ,

Evidence for the efficacy of neurofeedback training (NF) of ADHD patients has been disputed by the most recent ADHD Current Care Guidelines in Finland.1 However, many recent research articles find at least tentative evidence for treatment efficacy, although emphasizing the complexity of NF learning. We argue that research on NF training should be continued, because ...

Lapsen sosiaalisella kompetenssilla viitataan sosiaalisiin taitoihin, empatiakykyyn ja tunteiden sekä käyttäytymisen säätelyyn.1 Nämä taidot ja käyttäytymismallit ovat merkittävällä tavalla yhteydessä muun muassa lapsen kykyyn muodostaa ja ylläpitää oman psyykkisen hyvinvointinsa kannalta tärkeitä kaverisuhteita.2 Neuropsykiatrisiin kehityksellisiin häiriöihin, kuten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) ja autismikirjon häiriöön, liittyvä vaikeus sietää ja säädellä omia kielteisiä tunteita heikentää usein ...

Lapsen sosiaalisella kompetenssilla viitataan sosiaalisiin taitoihin, empatiakykyyn ja tunteiden sekä käyttäytymisen säätelyyn.1 Nämä taidot ja käyttäytymismallit ovat merkittävällä tavalla yhteydessä muun muassa lapsen kykyyn muodostaa ja ylläpitää oman psyykkisen hyvinvointinsa kannalta tärkeitä kaverisuhteita.2 Neuropsykiatrisiin kehityksellisiin häiriöihin, kuten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) ja autismikirjon häiriöön, liittyvä vaikeus sietää ja säädellä omia kielteisiä tunteita heikentää usein ...

ADHD ja toiminnanohjauksen vaikeudet koulussa

| Liisa Klenberg | 24. Maalisras 2017 kl. 6:21 | ,

Toiminnanohjauksen (executive functions, EF) vaikeudet liittyvät moniin kehityksen ja oppimisen häiriöihin, ja erityisesti niitä esiintyy aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöissä (attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD).1,2 Tyypillisiä ovat vaikeudet ei-toivottujen reaktioiden hillitsemisessä, työmuistissa, toiminnan joustavuudessa sekä kyvyssä ennakoida, suunnitella ja arvioida omaa toimintaa. Lapsuusiän toiminnanohjauksen vaikeudet lisäävät riskiä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksiin, ja aikuisiässä niillä on todettu suora ...

Aika voidaan karkeasti jaotella objektiiviseen ja subjektiiviseen aikaan. Objektiivinen aika on lähellä arkista käsitystämme ajasta, tarkoittaen yksinkertaisesti sitä määräytynyttä tapahtumien ketjua, jota voidaan mitata esimerkiksi kellolla. Subjektiivinen aika taas viittaa kokemukseemme ajan kulusta sekä toimintamme ajoituksesta ja kykyymme liikkua mielessämme nykyhetken ulkopuolelle.1 Liikkeemme vaativat erittäin tarkkaa ajallista koordinaatiota, ja onnistunut sosiaalinen vuorovaikutus riippuu millisekuntitason synkronisaatiosta ...

ADHD on toimintakykyä heikentävä kehityksellinen häiriö, joka voidaan diagnosoida lapsuudessa, nuoruudessa tai aikuisuudessa. Sen keskeiset ydinoireet ovat aktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet sekä impulsiivisuus. Oireet ovat pitkäkestoisia, alkavat jo lapsuudessa ja aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Usein mukana on myös toiminnanohjauksen ongelmia sekä sosiaalisten taitojen, tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia. Hoitamattomana ADHD heikentää elämänlaatua ja voi haitata ...

Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien määrän globaali kasvu kertoo ennemmin kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme valloillaan olevista arvoista, normeista, asenteista ja käytänteistä kuin lääketieteen tai diagnosoinnin kehittymisestä, saati lasten tai nuorten lisääntyneistä, yksilön synnynnäisistä ominaisuuksista johtuvista vaikeuksista.1 Tämä artikkeli käsittelee ADHD:tä sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Se tarkastelee, kuinka 13 diagnosoitua nuorta ja heidän vanhempaansa neuvottelevat tunnustetuksi tulemisesta käyttäen ADHD:n lääketieteellistä ...