Keuhkoahtaumataudissa esiintyy lihastoiminnan häiriöitä eli luustolihasten atrofioitumista ja heikentymistä ja niiden toiminnan huononemista.1 Useimmissa tutkimuksissa, joissa on arvioitu keuhkoahtaumatautiin liittyviä lihastoiminnan häiriöitä, potilaiden tauti on ollut vaikea tai erittäin vaikea.  Keuhkoahtaumataudin alidiagnostiikka on kuitenkin merkittävää, ja arviolta vain kolmannes kaikista keuhkoahtaumatautia sairastavista on diagnosoitu.2,3 Useimmilla potilailla keuhkoahtaumatauti on lievä tai keskivaikea.2 Huomattavan alidiagnostiikan vuoksi keuhkoahtaumataudin ...

Spirometria on nykyään tärkein obstruktiivisten keuhkosairauksien diagnostiikassa käytettävä tutkimus. Spirometrian herkkyys tiettyjen sairauksien kohdalla on valitettavasti huono. Näihin kuuluu esimerkiksi bronkioliittina ja sentrilobulaarisena emfyseemana alkava keuhkoahtaumatauti. Spirometria vaatii potilaalta myös hyvää yhteistyökykyä, joten sen toteuttaminen voi olla hankalaa, jos potilas on lapsi tai hänen psyykkinen tai fyysinen toimintakykynsä on rajoittunut. Diagnoosi voikin viivästyä useilla vuosilla, ...

Noin neljällä prosentilla kaikista keuhkoahtaumatautia sairastavista potilaista on ollut edeltävän vuoden aikana vähintään yksi akuutti pahenemisvaihe.1 Tällaiset pahenemisvaiheet suurentavat kuoleman ja sairaalahoidon riskiä. Lääkkeiden käyttö ja kuntoutus lisääntyvät vastaavasti. Pahenemisvaiheiden ehkäisy onkin keuhkoahtaumataudin inhalaatiolääkkeiden tehon keskeinen mittari. Hoitosuosituksissa myös suositellaan, että pahenemisvaiheiden esiintymistiheys otetaan muiden seikkojen ohella huomioon jatkohoidosta päätettäessä. Tämä suositus perustuu oletukseen, että ...

Köyhyyden haitallisuudesta terveydelle on useita hypoteeseja. Tässä tutkimuksessa tutkittiin psykososiaalisia ja materialistisia hypoteeseja. Keuhkot ovat yksi elinjärjestelmistä, joiden kohdalla sosiaaliset terveyserot ovat erityisen suuret.1 Näiden hypoteesien merkitystä keuhkoahtaumatautiin sairastumiselle ei ole kuitenkaan koskaan tutkittu. Siitä lähtien kun krooninen keuhkoputkitulehdus tunnustettiin lääketieteessä omaksi kokonaisuudekseen, hengitystieobstruktiota on tiedetty esiintyvän enemmän työväenluokassa kuin ylemmissä yhteiskuntaluokissa. Tupakointiepidemia on sittemmin ...

Keuhkoahtaumatauti on pääosin tupakoinnin aiheuttama, vähitellen etenevä ja kuolemaan johtava pitkäaikaissairaus.1,2 Kuolleisuus on kääntäen suhteessa keuhkofunktioon.1,3,4 Maailmanlaajuisesti keuhkoahtaumatauti yleistyy, ja se on pian maailman kolmanneksi yleisin kuolinsyy.1,2 Suomessa keuhkoahtaumatauti kirjataan vuosittain noin 1 000 henkilön peruskuolinsyyksi, mutta myötävaikuttavana syynä se lienee huomattavasti tärkeämpi.5 Keuhkoahtaumatautia sairastavilla on usein liitännäissairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, masennusta ja osteoporoosia. ...

Nykyään keuhkoahtaumatauti (COPD) käsitetään monimuotoiseksi tautiryhmäksi, joka koostuu useammasta fenotyypistä, joilla on samanlaisia kliinisiä ominaisuuksia. Sen lisäksi, että kliiniset fenotyypit limittyvät päällekkäisesti, saman kliinisen fenotyypin taustalla voi olla joukko erilaisia tautimekanismeja. Biologisesti endotyyppi yhdistää kliinisen fenotyypin ja sille tyypillisen tautimekanismin.1 Pian myös keuhkoahtaumatautipotilaat voivat hyötyä biologisen endotyypin mukaan räätälöidystä diagnostiikasta sekä täsmälääkkein toteutetusta yksilöllisestä hoidosta,2 ...

Keuhkoahtaumataudin hoidossa pyritään lievittämään oireita, parantamaan keuhkotoimintaa ja ehkäisemään pahenemisvaiheita. Potilaan kannalta ajan mittaan merkittävin yksittäinen interventio onkin tupakkavieroitus. Taudin vaikeusastetta määritettäessä otetaan huomioon spirometrialuokka, hengitystieoireet ja pahenemisvaiheiden esiintyminen. Keuhkoahtaumatautipotilaiden fyysinen kunto on usein heikko. Jos fyysisen kunnon epäillään olevan huono, asiaa on tutkittava tarkemmin, sillä se vaikuttaa suuresti taudinkulkuun ja ennusteeseen. Potilaat luokitellaan ryhmiin ...

Keuhkoahtaumatauti (COPD) aiheuttaa merkittävän kansanterveydellisen taakan. Yhdysvalloissa sen aiheuttamien sairaiden elinvuosien määrä on yhtä suuri kuin diabeteksen ja aivohalvausten yhteenlaskettu määrä.1 Työkyvyttömyydellä (DALY) mitattujen menetettyjen elinvuosien määrässä COPD on toiseksi suurin tekijä iskeemisten sydänsairauksien jälkeen. Yksittäisten potilaiden kohdalla on hyvä muistaa COPD-potilaiden olevan usein monisairaita,2 jolloin liitännäissairauksien aiheuttama kuorma yhdessä COPD:n kanssa voi olla vieläkin ...