Retrospektiivinen väestötutkimus osoitti, että nykyaikaiset hoitoprotokollat ovat tehokkaita etäpesäkkeisen melanooman kliinisessä hoitotyössä. Tulevaisuudessa on suositeltavaa, että immunoterapiaa koskevien kliinisten tutkimusten tutkimusasetelmaa laadittaessa harkitaan myös sellaisten potilaiden mukaanottoa, jotka eivät täytä nykyisiä mukaanottokriteereitä. Tämä koskee erityisesti potilaita, joiden toimintakyky on huono tai joilla on aivoetäpesäkkeitä. Etäpesäkkeisen melanooman hoito on muuttunut viime vuosina valtavasti. Seitsemän viime vuoden ...

Stillin tauti on harvinainen, tulehduksellinen, moneen elinsysteemiin vaikuttava tauti, jota esiintyy pääasiassa lapsilla ja nuorilla sekä keski-ikäisillä aikuisilla. Yleisimpinä oireina esiintyy kuumeilua, nivelkipuja ja/tai -tulehduksia sekä taudille tyypillistä ihottumaa. Nivelkipuja voi esiintyä kaikissa nivelissä, ja usein kivut ”vaeltavat” taudin alkuvaiheessa liittyen kuumepiikkeihin sekä ihottumaan. Ihottuma on Stillin taudille tavanomaista: se koostuu pienistä, erillisistä, vaaleanpunertavista ja ...

Kaikissa nisäkkäiden soluissa ilmentyy oksisteroleja sitovan proteiinin (OSBP) sukuinen proteiiniperhe, jota koodaa 12 OSBPL-geeniä.1-3 Näiden geenien tuottamat proteiinit, joita kutsutaan OSBP:n sukuisiksi (OSBP-related) proteiineiksi (ORP), toimivat soluorganellien välisissä suorissa kosketuskohdissa kuljettaen rasva-aineita organellista toiseen. Tämän kuljetustehtävän lisäksi monet tutkimukset osoittavat ORP:ien toimivan useissa solusignalointitapahtumissa ja vaikuttavan mm. solujen elinkykyyn ja jakautumiseen.4 Siinä missä proteiiniperheen ”perustajajäsen”, ...

Kalsiumpyrofosfaatti (CPP) -kertymiin liittyvät taudinkuvat on esitetty taulukossa 1. Yleisin on iäkkään henkilön suurten nivelten kuvantamistutkimuksissa todettava kondrokalsinoosi (Kuva 1). Oireinen CPP-kertymäsairaus voi olla akuutti artriitti (valekihti) tai krooninen CPP-artropatia, joka voi muistuttaa artroosia tai seronegatiivista polyartriittia.1,2 Tunnetaan myös muita harvinaisempia CPP-kertymiin liittyviä taudinkuvia. Yleisyys Röntgenologinen kondrokalsinoosi yleistyy iän mukana siten, että yli 85-vuotiailla muutoksia ...

Nordic Lymphoma Group on pohjoismaisten, lymfoomasta kiinnostuneiden lääkäreiden järjestö, joka keskittyy ensisijaisesti toteuttamaan tutkijalähtöisiä, kliinisiä tutkimussuunnitelmia. Large Cell Working Group -työryhmä pyrkii saavuttamaan parempia hoitotuloksia nuoremmilla potilailla, joilla on diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL). Työryhmä on toteuttanut kaksi vaiheen II kliinistä tutkimusta, CRY-04 ja CHIC. CRY-04- ja CHIC-tutkimusten yhdistetyt tulokset esiteltiin posterina vuoden 2018 ASH-konferenssissa. Vaikka ...

Kliiniset lääketutkimukset toteutetaan valikoiduilla potilasryhmillä tarkasti määritellyissä tutkimusasetelmissa ja niiden tarkoituksena on osoittaa valmisteen teho ja turvallisuus kontrolloiduissa olosuhteissa. Kliinisten lääketutkimusten ulkopuolelta, esimerkiksi rekistereistä tai sairauskertomuksista, kerättävä ns. real-world data (RWD) on puolestaan tärkeää, jotta voidaan arvioida lääkkeiden vaikuttavuutta, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta todellisessa kliinisessä käytössä.1  Vedolitsumabi on tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) hoitoon tarkoitettu humanisoitu monoklonaalinen vasta-aine, ...

Hidradenitis suppurativa (HS) on tulehduksellinen ihotauti, jonka vallitsevuus on 0,05–4,1 %.1,2 Se ilmenee kroonisina, uusiutuvina, kivuliaina ja/tai märkivinä muutoksina taivealueiden kohdalla. Selvästi tunnistettavasta taudinkuvasta huolimatta oireiden alusta diagnoosiin kuluu keskimäärin 7,2 vuotta, mutta diagnoosiviivettä pystytään pienentämään huomattavasti lisäpanostuksen avulla.3 Tässä artikkelissa keskitytään diagnostiikan ja hoidon kehittymiseen kuluneiden 5 vuoden aikana.  Diagnostiikka HS-tauti alkaa perifollikulaarisena lymfosyytti-infiltraationa, ...

Nodulaarinen lymfosyyttivaltainen Hodgkinin lymfooma (NLPHL) on harvinainen, ei-klassinen Hodgkinin lymfooma, joka vastaa noin 5 % kaikista Hodgkinin lymfoomista.1 NLPHL on miehillä kolme kertaa yleisempi kuin naisilla ja aikuisille tyypillinen sairastumisikä on 30–35 vuotta.2 NLPHL on taudinkuvaltaan indolentti. Kahdenkymmenenkolmen potilaan sarjassa mediaani elossaoloaika oli 16 vuotta ilman syöpähoitoja.3 Tauti eroaa merkittävästi muista Hodgkinin lymfoomista taudinkulultaan ja ...

Hoitovaihtoehtojen valinnassa päätöksenteko on joskus potilaalle emotionaalisesti ja kognitiivisesti vaativa vaihe. Vaihtoehtoja on mahdollisesti useita ja niillä voi olla myös negatiivisia seurauksia itselle ja läheisille. Hoitovaihtoehtoja tulee lisää kaiken aikaa, hoidot saattavat olla monimutkaisia, potilaat elävät kauemmin ja heillä on erilaisia liitännäissairauksia. Yhteinen päätöksenteko tässä monimutkaisessa kontekstissa ei aina ole yksinkertaista ja valintojen tekemisen tueksi ...

Uutta atooppisen ihottuman hoidossa

Ihotaudit | Carsten Sauer Mikkelsen | 29. Maalisras 2017 kl. 1:23 | ,

Atooppinen ihottuma on kutiava, inflammatorinen ja krooninen ihovaiva, jolle on tyypillistä intensiteetin vaihtelu. Tauti puhkeaa useimmiten varhain ja se voi jatkua aikuisiälle tai uusiutua aikuisena. Useimmilla potilailla tautiaktiivisuus on pahimmillaan talvikaudella, jolloin ilmankosteus on pieni ja iho on kuivimmillaan. Muita tunnettuja tautia pahentavia tekijöitä ovat kuumuus, hiki, psyykkinen stressi ja väsymys. Atooppiseen ihottumaan viitataan monilla ...