Kaikissa nisäkkäiden soluissa ilmentyy oksisteroleja sitovan proteiinin (OSBP) sukuinen proteiiniperhe, jota koodaa 12 OSBPL-geeniä.1-3 Näiden geenien tuottamat proteiinit, joita kutsutaan OSBP:n sukuisiksi (OSBP-related) proteiineiksi (ORP), toimivat soluorganellien välisissä suorissa kosketuskohdissa kuljettaen rasva-aineita organellista toiseen. Tämän kuljetustehtävän lisäksi monet tutkimukset osoittavat ORP:ien toimivan useissa solusignalointitapahtumissa ja vaikuttavan mm. solujen elinkykyyn ja jakautumiseen.4 Siinä missä proteiiniperheen ”perustajajäsen”, ...

Suurten säteilyannosten yhteyttä leukemiaan on tutkittu laajalti muun muassa toisessa maailmansodassa Japaniin kohdistetuissa ydinpommi-iskuissa altistuneita seuraamalla. Kuitenkin arviot matalien säteilyannosten (<100 mGy) riskeistä perustuvat pitkälti ekstrapolaatioon suuremmilla annoksilla tehdyistä tutkimuksista.1 Lasten säteilylle altistuminen on erityisen mielenkiinnon kohde, sillä he ovat selvästi aikuisia herkempiä ionisoivan säteilyn karsinogeenisille vaikutuksille. Lasten leukemian osalta on myös huomioitava, että lasten ...