Masennusoireiden yhteys paranoidiseen ajatteluun

| Aino Saarinen | 4. Loka 2018 kl. 12:25 | ,

Paranoidisella ajattelulla tarkoitetaan perusteetonta epäluottamusta ja epäluuloisuutta muita ihmisiä kohtaan siten, että näiden motiivit tulkitaan lähtökohtaisesti pahantahtoisina.1 Paranoidinen ajattelu voidaan hahmottaa jatkumona, jonka toisessa päässä ovat lievät ja ohimenevät paranoidiset ajatukset, kuten hetkelliset pelot kritiikin kohteeksi joutumisesta, ja toisessa päässä ovat vakavat paranoidiset uskomukset siitä, että toiset pyrkivät tarkoituksellisesti aiheuttamaan itselle merkittävää haittaa. Jos tällaiset ...

Tietyn käyttäytymisen piirteen kehittymisestä luonnonvalinnassa (piirteen evoluutiosta) esiintyy tyypillisesti useampia näkemyksiä. Siitä huolimatta esitän tässä artikkelissa, että niin tutkijoiden kuin kliinisen potilastyön tekijöiden kannattaa seurata mielenterveyteen liittyviä lajinkehityksellisiä teorioita, koska niissä kiteytyy terveyden ja sairauden monisyinen rajapinta. Tässä tekstissä keskityn erityisesti masennushäiriöitä koskevaan tieteelliseen tutkimukseemme.1–4 Omakohtaisemmasta näkökulmasta kiinnostunut lukija voi tutustua myös verkkolehti Nautiluksen toimittaja ...

Mielenterveydenhäiriöt aiheuttavat paljon subjektiivista kärsimystä sitä sairastaville henkilöille sekä taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle.2 Mielenterveyspalvelujen vaikuttuvuuden arvioon tarvitaan uusia menetelmiä, joita olisi mahdollista käyttää yleisesti sekä yksilön arvioinnissa että hoitotuloksen mittaamisessa.3,4 Psykiatristen potilaiden hoidonaikaiseen ja -jälkeiseen seurantaan tulisi kehittää yksinkertaisia kyselyyn tai haastatteluun perustuvia menetelmiä, jotka eivät häiritsisi hoitoprosessia, mutta joiden avulla voitaisiin tunnistaa hoitotulokseen vaikuttavia tekijöitä.2 ...

Alun perin Kraepelin piti psykoottista depressiota maanis-depressiivisen sairauden muotona. Ajankohtainen kansainvälinen tautiluokitus ICD-10 luokittelee psykoottisen masennuksen vaikea-asteisimmaksi depression muodoksi. Amerikkalainen DSM-5 sen sijaan katsoo psykoottisuuden ja depressiivisyyden olevan erillisiä ilmiöitä, jolloin psykoosipiirteet tai -oireet eivät oikeastaan kerro mitään masennuksen vaikeusasteesta. Onkin esitetty, että psykoottinen depressio olisi lähinnä jonkinlainen työdiagnoosi ennen kuin kunnolla tiedetään, mistä on ...

Mielenterveyden häiriöt ovat suurin yksittäinen työkyvyttömyyden syy Suomessa ja monissa muissa maissa.1 Suomessa mielenterveyden häiriöiden perusteella alkaa toiseksi eniten sairauspäivärahakausia ja eniten työkyvyttömyyseläkkeitä.2,3 Masennus on yleisin mielenterveyden häiriö ja se voi johtaa merkittävään työ- ja toimintakyvyn laskuun.4,5 Työkyvyttömyys puolestaan aiheuttaa taloudellisia kustannuksia sekä työnantajille että yhteiskunnalle, mutta pitkittyessään myös taloudellista ja sosiaalista haittaa sairastuneelle yksilölle.6,7 ...