Kognitiivisten toimintojen heikentyminen voi kuulua MS-taudin (multippeliskleroosin eli pesäkekovettumataudin) ensimmäisiin oireisiin, ja sillä on huomattava vaikutus sairastuneen terveyteen liittyvään elämänlaatuun.1,2 Kognitiivisten toimintojen heikentymistä ilmoitetaan esiintyvän noin 43–70 prosentilla MS-tautia sairastavista.2,3 Tämä arvio voi kuitenkin olla todellista pienempi, sillä se perustuu lähinnä poikittaistutkimuksiin, jotka eivät aina kuvasta taudin kaikkia vaiheita; esimerkiksi toissijaisesti etenevän MS-taudin myöhäisvaiheessa olevia ...

MS-tauti (multippeliskleroosi eli pesäkekovettumatauti) on pitkäaikaissairaus, joka vaurioittaa keskushermostoa ja heikentää siten vähitellen monia toiminnallisia järjestelmiä.  Liikuntaharjoitteluun – joka määritellään suunnitelmalliseksi, systemaattiseksi, strukturoiduksi fyysiseksi aktiivisuudeksi – on kiinnitetty viime vuosikymmeninä yhä enemmän huomiota, ja kehitys on ollut voimakasta erityisesti MS-potilaiden kohdalla. Rasittavan liikunnan varovaisesta suosittelusta MS-potilaille on siirrytty yhä laajemmin kannustamaan näitä potilaita liikkumaan aktiivisesti.  ...

Aaltomaisen MS-taudin valkean aineen paikalliset leesiot kuvantamistutkimuksissa ja muutokset selkä-ydinnesteen proteiinifraktioissa ja solukuvassa ovat merkkejä tulehdusmekanismien aktivoitumisesta paikallisesti aivokudoksessa. Jo pitkään on tiedetty, että näiden löydösten taustalla on valkosolujen kertyminen tulehdussolurykelmiksi valkeaan aineeseen1 ja aivokudoksen omia rakenteita tunnistavien T- ja B-lymfosyyttien muodostuminen2 Syyt autoreaktiivisten lymfosyyttien epätavalliseen aktivoitumiseen MS-potilailla tunnetaan edelleen vain joiltain osin, mutta luontaisen ...

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyä heikentävä neurologinen sairaus. Taudin esiintyvyyden on todettu suurenevan siirryttäessä päiväntasaajalta pohjoiseen päin.1 Suomi kuuluukin muiden Pohjoismaiden tapaan korkean MS-riskin alueeseen (esiintyvyys yli 70/100 000).2 Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa on raportoitu MS-taudin kansalliseksi esiintyvyydeksi viimeisimmissä tutkimuksissa 167–208/100 000, mutta kansainväliseen vertailuväestöön standardoitujen epidemiologisten lukujen vähäinen raportointi vaikeuttaa kansainvälisiä ...

Immunomoduloivaa hoitoa saavilla multippeliskleroosi- eli MS-potilailla esiintyy harvinaista mutta vakavaa keskushermostotautia, progressiivista multifokaalista leukoenkefalopatiaa (PML). PML-tautiin liittyy aivojen valkean aineen paikallinen vaurioituminen, mikä on seurausta virusinfektiosta aivojen myeliiniä eli hermovaippaa tuottavissa hermotukisoluissa. Tämän virusinfektion aiheuttajaksi tiedetään JC-polyoomavirus (Kuva 1).1 Tautiin ei ole parantavaa hoitoa ja sen ennuste on huono: arviolta 30 % PML-tautia sairastavista MS-potilaista ...

MS-tauti – muutakin kuin autoimmuunisairaus?

| Henrik Hasseldam | 26. Maalisras 2018 kl. 4:19 | ,

Multippeliskleroosi (pesäkekovettumatauti eli MS-tauti) on määritelmän mukaan keskushermoston autoimmuunisairaus, jonka tyyppipiirteenä on immuunisolujen runsaus ja jossa immuunisolujen aiheuttamista rakenteellisista vaurioista ja soluvaurioista koituu potilaalle etenevää invaliditeettia.  MS-taudissa esiintyvien immuunisolujen katsotaan olevan luonteeltaan autoimmuunisoluja. Uudet tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että taudin kehittymiseen vaikuttavat mahdollisesti muutkin tekijät kuin autoimmuuniprosessi. Magneettikuvauksissa ja spektrofotometrialla on todettu, että aksonitiheys on ...

MS-tautia sairastavilla on edelleen suurentunut riski joutua sairaalahoitoon, vaikka MS-tautiin liittyvien sairaalahoitojen tarpeen on kansainvälisissä tutkimuksissa osoitettu laskeneen dramaattisesti viimeisten 25 vuoden aikana.1 Tavallisimpia MS-tautia sairastavan sairaalahoitoon joutumisen syitä ovat pahenemisvaiheet ja infektiot.2 Sairaalahoitoon voivat johtaa myös taudin etenemiseen liittyvät ongelmat, kuten kaatumisiin liittyvät luunmurtumat,3 rakon toimintahäiriöt tai nielemisvaikeudet. On myös mahdollista, että MS-potilaat saattavat ...

Aivoatrofia MS-taudissa

| Katariina Hänninen | kl. 4:05 | ,

Aivoatrofiaa, aivojen tilavuuden kutistumista, tapahtuu kaikilla ihmisillä tavalliseen ikääntymiseen liittyen. MS-taudissa prosessi on nopeampi kuin terveillä jo taudin alkuvaiheista lähtien. Aivoatrofiaa esiintyy kaikissa MS-taudin vaiheissa 0,5–1,35 % vuodessa vs. 0,1–0,3 % vuodessa terveillä.1 Atrofiaa tapahtuu sekä aivojen harmaassa, että valkeassa aineessa. Valkean aineen atrofia liittyy myeliinikatoon, oligodendrosyyttien ja aksonien vaurioitumiseen ja artrosyyttien tilavuuden pienenemiseen. Harmaan ...

Kognitiivinen uupumus MS-taudissa

| Sanna Liuha | 18. TOUKOKUU 2018 kl. 3:11 | ,

Uupumus on yleinen oire MS-taudissa.1 Se ilmenee väsymyksen tunteena ennen tai jälkeen tehtävän tai sen kuluessa.2 Sairastavat kokevat uupumuksen heikentävän usein merkittävästi toimintakykyä ja vaikuttavan vahvasti koettuun elämänlaatuun.3 Uupumusta ilmenee myös monissa neurologisissa sairauksissa, mutta MS-taudissa sitä on tutkittu paljon. Kirjallisuudessa uupumus on määritelty useammalla tavalla. Yhden määritelmän mukaan uupumus on ilmiö, jossa voidaan erottaa ...

Kognitiivisia häiriöitä, joista tyypillisimpiä ovat tiedonkäsittelyn hidastuminen, uuden oppimisen työläys sekä tarkkaavuuden hankaluudet, ilmenee noin 50–60 %:lla MS-tautia sairastavista.1 Vaikeudet tulevat usein korostuneesti esille käytännön moniärsykkeisissä ja usean asian samanaikaista hallintaa vaativissa tilanteissa. Kognitiiviset häiriöt vaikuttavat usein sairastavan työkykyyn, kouluttautumisedellytyksiin, sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja harrastusaktiviteetteihin ja heijastuvat näin ollen laaja-alaisesti sairastavan elämänlaatuun. Kognitiiviset sekä uupumus- ...