Kustannusvaikuttavuus on keskeinen osa terveysteknologioiden arviointia (health technology assess-ment, HTA) monissa maissa. Myös Suomessa kustannusvaikuttavuudella on merkittävä rooli muun muassa lääkkeiden kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden arvioinnissa.1 HTA on oleellinen osa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean suositusta,2 HTA-opasta3 sekä hoitosuosituksia,4 koska ”järkevän lääkehoidon toteuttaminen vaatii suositusten soveltamista potilaskohtaisesti ja kustannusvaikuttavuuden pohdintaa”.5 Kustannusvaikuttavuutta mitataan tyypillisesti lisäkustannusten ja ...

Artikkelissa tarkastellaan riskinjaon ja ehdollisen korvattavuuden nykytilannetta, tapoja ja kannustimia Suomessa. Lisäksi artikkelissa esitetään sertolitsumabipegolin hypoteettisen vaikutusperusteisen riskinjaon tuloksia, jotka perustuvat tuoreeseen suomalaiseen alkuperäisjulkaisuun.1 Ehdollinen korvattavuus ja riskinjako Suomessa: Uusi mahdollisuus Vuoden 2017 alussa Suomessa otettiin käyttöön uutena vaihtoehtona lääkehoidon sopimusratkaisuun perustuva eli ehdollinen korvattavuus. Se pohjautuu erityisesti sairausvakuutuslakiin, myyntiluvan haltijan halukkuuteen ja lääkkeiden hintalautakunnan ...