Selvitimme kansallisista rekisteriaineistoista kaikkien Suomessa vuosina 2009–2013 ensimmäisen sepelvaltimotautikohtauksen vuoksi hoidettujen yli 18-vuotiaiden potilaiden (n=54 416) verihiutaleiden kaksoisestohoidon (oral antiplatelet treatment, OAP) aloittamiseen ja hoidon jatkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä.1  Akuutin sepelvaltimotautikohtauksen tanti-tromboottinen hoito Akuutti sepelvaltimotautikohtaus (acute coronary syndrome, ACS), johon lasketaan epästabiili angina pectoris (UAP), sydäninfarkti ilman ST-nousuja (NSTEMI) ja ST-nousuinfarkti (STEMI) aiheuttaa potilaille suuren vaaran ...